NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A Weshop Kft. (székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. em. 8. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-337529; adószám: 26246343-2-43; a továbbiakban „Szervező”) „Nyerj a ROKSH appal” elnevezéssel promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék”) szervez.
1.2. A Szervező kifejezetten felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy a Játékkal kapcsolatos minden felelősség a Szervezőt terheli, az ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.-t (a továbbiakban „ALDI”) a Játékkal kapcsolatban felelősség nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.
1.3. A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban (a továbbiakban „Szabályzat”) foglalt feltételekkel lehetséges.
1.4. A jelen Szabályzatban eltérően nem definiált, nagy kezdőbetűs kifejezések a ROKSH mobil applikáción (a továbbiakban „Applikáció”) keresztül elérhető felhasználói általános szerződési feltételekben (a továbbiakban „ÁSZF”) meghatározott jelentéssel bírnak.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023. november 10. nap 00 óra 00 perc 01 másodperctől 2023. december. 8. nap 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart (a továbbiakban „Játék Időtartam”).

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1. A Játékban az alábbi feltételek mindegyikének megfelelő Felhasználó (a továbbiakban „Résztvevő”) vesz részt:

3.1.1. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
3.1.2. magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik;
3.1.3. az Applikáción keresztül vagy a https://www.roksh.com illetve a https://shop.aldi.hu/ weboldalon (a továbbiakban „Weboldal”) saját személyes adataival regisztrált Felhasználóként;
3.1.4. az Applikáción keresztül, a Bevásárlólista leadását megelőzően megjelenő checkbox útján kifejezetten elfogadta a jelen Szabályzatot és az adatkezelés feltételeit; és
3.1.5. a Játék Időtartama alatt oly módon vette igénybe a Szervező Bevásárlási Szolgáltatását, hogy az ALDI üzleteiből az Applikáción megrendelhető Termékekből Bevásárlólistát adott le az Applikáción keresztül a Szervezőnek (a továbbiakban „ALDI Termék Rendelés”).

3.2. A félreértések elkerülése végett a Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Játékban kizárólag az Applikáción keresztül leadott ALDI Termék Rendelésekkel lehet részt venni, mivel a Játék célja az Applikáció használatának népszerűsítése.
3.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és ezek hozzátartozói.
3.4. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében oly módon korlátozott személy, amely a Játékban való részvételét is érinti, de a Játékban való részvétele jogilag nem kizárt, a Résztvevő törvényes képviselőjének közreműködésével jogosult részt venni a Játékban.

NYEREMÉNY

4.1. A Résztvevők által leadott ALDI Termék Rendelések alapján az alábbi nyeremények (a továbbiakban külön-külön: „Nyeremény”) kerülnek kisorsolásra: 21 darab egyenként 25.000,- Ft (huszonötezer forint) értékű elektronikus kupon, amelyet a Nyertesek a Bevásárlási Szolgáltatás későbbi igénybevétele során használhatnak fel az ALDI által az Applikációban feltüntetett Termékek ellenértékének egyszeri kiegyenlítésére.
4.2. A Nyeremények az ÁSZF rendelkezései szerint használhatók fel, azzal, hogy a Nyeremények kizárólag az ALDI Termékek vonatkozásában használhatók, azok más Partner vagy Kereskedő Termékeinek beszerzésére és a Szolgáltatás díjának kiegyenlítésére nem fordíthatók. A Nyereményt az adott Nyertes kizárólag egy rendelése tekintetében használhatja fel:

4.2.1. Amennyiben a Nyertes valamely Bevásárlólista leadásakor a Nyereményt használja, az elektronikus kupon felhasználható összege csökkentésre kerül a vonatkozó rendeléssel érintett ALDI Termékek Tényleges árának összegével;
4.2.2. A Nyeremény egy újabb rendelés tekintetében már nem használható fel, a 25.000,- Ft érték fel nem használt része elvész.

4.3. A Nyeremények 2024. január 31. napjáig használhatók fel. A Nyereményt a Nyertes nem válthatja át készpénzre, számlapénzre vagy bármilyen egyéb termékre vagy szolgáltatásra. A Nyertes a Nyeremény felhasználásakor egyidejűleg más kupont nem használhat fel. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyeremény helyett, annak a fenti 4.1 pont szerinti értékével megegyező pénzösszeget juttasson a Nyertes részére.

A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék Időtartama alatt a Szervező automatikusan rögzít valamennyi ALDI Termék Rendelést egy számítógépes adatbázisban. A releváns adatbázisban minden egyes ALDI Termék Rendelés tekintetében feltüntetésre kerül legalább a rendelés azonosítója, a Felhasználó azonosítója, a megrendelt ALDI Termékek ellenértéke, a fizetés státusza, valamint a rendelés rögzítésének időpontja. Az ALDI Termék Rendelés rögzítésének időpontja a Magyarországon érvényes időzóna alapján kerül meghatározásra.
5.2. A Nyeremények az alábbiak szerint kerülnek kisorsolásra: a Játék Időtartama alatt rögzített ALDI Termék Rendelések közül a Szervező először véletlenszerű sorsolással kisorsol 21 darab ALDI Termék Rendelést, amely kisorsolt ALDI Termék Rendeléseket leadó Résztvevők nyernek meg fejenként egy darab 4.1 pont szerinti Nyereményt. Ezt követően a Játék Időtartama alatt rögzített ALDI Termék Rendelések közül a Szervező véletlenszerű sorsolással kisorsol 42 darab ALDI Termék Rendelést, amely kisorsolt ALDI Termék Rendeléseket leadó Résztvevők mint tartalék nyertesek, kisorsolásuk sorrendjében akkor válnak jogosulttá a jelen alpont szerinti Nyereményre, ha a jelen Szabályzat szerint azt az előttük kisorsolt ALDI Termék Rendeléseket leadó Résztvevő(k) nem veheti(k) át (a jelen pont alapján kisorsolt ALDI Termék Rendeléseket leadó olyan Résztvevők, akik valamely Nyeremény átvételére jogosultak a továbbiakban és ezt megelőzően is külön-külön: „Nyertes”).
5.3. Egy Felhasználó, illetve egy ALDI Termék Rendelés csak egyszer kerülhet kisorsolásra.
5.4. A fenti 5.2 pont szerinti sorsolást (a továbbiakban: „Sorsolás”) a Szervező egy, a fenti 5.1 pont szerinti adatbázisban alkalmazott véletlen-függvény (random generátor) útján hajtja végre. A Sorsolásra 2023. december 13. napján 13 órakor kerül sor a Szervező irodájában (1119 Budapest, Pajkos utca 50.). A Sorsolás nem nyilvános, de a Sorsolás menetéről a Szervező jegyzőkönyvet készít.
5.5. A Szervező megvizsgálja, hogy a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e a Nyertesek.
5.6. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a Sorsolást megelőzően, akár a Sorsolást követően, külön értesítés és indokolás nélkül kizárja a Játékból az olyan Felhasználót, Résztvevőt, illetve Nyertest:

5.6.1. akiről alappal feltételezhető, hogy a jelen Szabályzatot megsértette vagy nem felel meg a fenti 3 pontban (Részvételi feltételek) foglalt feltételeknek;
5.6.2. akiről alappal feltételezhető, hogy meg nem engedett eszközt használt (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szerzett jogosulatlan előnyt a Játék során (pl. egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban); vagy
5.6.3. akinek azonosítása vagy a vele való telefonos vagy e-mail útján történő kapcsolatfelvétel három munkanapon belül nem vezet eredményre.

5.7. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a Sorsolást megelőzően, akár a Sorsolást követően, külön értesítés és indokolás nélkül kizárja a Játékból az olyan ALDI Termék Rendelést, amelyet a Résztvevő a Személyes Bevásárlótól nem vett át, illetve amelyre vonatkozó Vásárlási Megállapodástól vagy Adásvételi szerződéstől a Résztvevő akár egészben, akár részben elállt vagy azt felmondta.

A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1. A Nyerteseket a Szervező az általuk megadott telefonszámon, illetve e-mail címen értesíti, egyúttal értesíti őket a Nyeremények felhasználásának szabályairól. Amennyiben a Nyertessel való kapcsolatfelvétel három munkanapon belül nem vezet eredményre, a Szervező jogosult a fenti 5.6 pont szerint eljárni. A sikeres kapcsolatfelvételt követően a Szervező legfeljebb 5 munkanapon belül a Nyertes rendelkezésére bocsátja a Nyeremény felhasználásához szükséges elektronikus kupon kódot.
6.2. A Nyertesek listáját a Szervező legkésőbb 2023. december 23. napján teszi közzé az Applikációban és/vagy a Weboldalon.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

7.1. A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező ellenőrzési körén kívül eső tényező befolyásolhatja, ezért a Szervező a Játék folyamatos, zavartalan működését nem tudja garantálni. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárja a felelősséget minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervereket ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben az Applikációt, illetve a szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszer üzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
7.2. A Szervező felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a ROKSH Bevásárlási Szolgáltatása csak korlátozott területen érhető el. Arról, hogy a szolgáltatás aktuálisan mely területen érhető el, a Felhasználó az Applikációban és/vagy a Weboldalon tájékozódhat, az irányítószáma megadását követően.
7.3. A Szervező felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az Applikáción keresztül irányítószámonként és időpontonként eltérő mennyiségű rendelés leadása lehetséges. Amennyiben a leadott rendelések száma elérte a maximum leadható rendelések számát, a Szervező nem köteles új rendelési lehetőséget biztosítani. Amennyiben a Felhasználó emiatt, vagy mert a szolgáltatás az általa kiválasztott irányítószámon egyáltalán nem elérhető és így nem tud az Applikáción keresztül rendelést leadni, a Játékben nem vehet részt. A Szervező az ebből fakadó minden felelősségét kizárja. Amennyiben a Felhasználó a fenti vagy bármilyen egyéb okból nem tud az Applikáción keresztül rendelést leadni, kártérítést a Szervezőtől nem követelhet.
7.4. A Felhasználó regisztrációjának bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Felhasználó adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, az eredménytelen kapcsolatfelvételért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárja.
7.5. A Felhasználók kizárólag a saját személyes adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben valamely Felhasználó nem a saját személyes adataival vesz részt a Játékban, az ebből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
7.6. A Szervező viseli a Nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is, feltéve, hogy a Nyertes erre írásban felhatalmazza a Szervezőt, és az ügyintézéshez szükséges adatokat a Szervező rendelkezésére bocsájtja. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Nyertes semmilyen további igényt nem érvényesíthet; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremény kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
8.2. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen, feltéve, hogy technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Ilyen esetben a Felhasználó nem követelhet kártérítést a Szervezőtől.
8.3. A Szervező bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az ilyen módosítás nem eredményezheti a Felhasználók megtévesztését.
8.4. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

9.1. A Felhasználó a fenti 3.1.4 pont (Részvételi feltételek) szerint elfogadja a ROKSH Adatvédelmi Szabályzatát, amelynek rendelkezései megfelelően alkalmazandók a jelen Szabályzatban rögzített eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel.
9.2. A Felhasználó a Játékban való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakóhelyét, valamint ALDI Termék Rendelésének adatait a Szervező megfelelően kezelje a Játék lebonyolítása céljából. A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása és a Szervező adatkezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapszik.
9.3. A Felhasználó a Játékban való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nyertesként való kisorsolása esetén a nevét és a lakóhelyét (kizárólag a településnév feltüntetésével) a Szervező feltüntesse az Applikációban, a Weboldalon, illetve a Szervező Facebook és Instagram oldalán.
9.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
9.5. A Felhasználónak a Játék lebonyolítása céljából kezelt személyes adatait a Szervező a Játék Időtartamát követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.

 

Kelt: Budapest, 2023. november. 07.

/*autolay video*/